Vakfı Resmi Senedi

VAKFIN ADI

Madde 1-a

Vakfın adı “SÜREYYA AĞAOĞLU EĞİTİM VE ÖĞRETİM VAKFI”dır. İşbu resmi senette kısaca “Vakıf” olarak anılacaktır.

VAKFIN MERKEZİ

Madde 1-b

Vakfın merkezi Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sokak No:4 Maslak-İstanbul’dur. Vakıfilgili mevzuat çerçevesinde yetkili makamlardan gerekli izinleri almak kaydıyla Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde, yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

VAKFIN AMACI

Madde 2-a

Vakfın amacı; maddi olanaklardan yoksun, okuma istekli, başarılı ve ahlaklı öğrencilere eğitim ve öğrenim yapma olanağı sağlamak, onların ülkeye ve topluma yararlı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak, Ülkemizde, eğitim ve öğretim hizmetlerinin, en etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesine yardımcı olmaktır.

VAKFIN FAALİYET ALANLARI

Madde 2-b

Vakıf amaçlarına uygun olarak, Vakfın adını taşımak kaydıyla;

 1. Öğrencilerin barınması, beslenmesi, öğrenim görmesi için öğrenci yurtları, ilk, orta, lise, yüksek öğretim düzeylerinde okullar, eğitim ve öğretim kurumları, kurslar açabilir. Vakıf bu tesisleri kendisi işletebileceği gibi bunları Devlete, kamuya yararlı bir vakfa kiralayabilir, ya da bir bedel karşılığı veya gerektiğinde bedelsiz olarak devredebilir.
 2. Yüksek lisans dahil tüm öğrenim düzeylerindeki öğrencilere yurtiçi ve yurt dışı eğitim bursları verebilir, nakdi ve ayni yardımlarda bulunabilir.
 3. Araştırmalar, bilimsel çalışmalar yapabilir, yaptırabilir, yarışmalar düzenleyebilir, ödüller verebilir, bu işler için bütçesinde özel fonlar oluşturabilir.
 4. Seminer, konferans, panel, konser, sergi her türlü sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyebilir.
 5. Mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü yazılı ve görsel yayın yapabilir.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Madde 2-c

Vakıf  amacına ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını kiraya vermeye, satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, Vakıf  malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları  ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya,  Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya,  işbirliği yaptığı kuruluşlara ve eğitim ve öğretim kurumlarına nakdi  ve ayni yardımlarda bulunmaya,  yardım almaya , bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak , intifa, sükna, üst, rehin, gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirrmeye, Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf , mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri organları marifetiyle akdetmeye Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf, bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 3-a

Vakfın organları şunlardır:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

KURULLAR

Madde 3-b

Vakıf gerekli gördüğü konularda Yönetim Kurulu’nun kararıyla, kurul, alt kurul ve komisyonlar, jüriler oluşturulabilir. Bunlar Yönetim Kurulu’nun saptayacağı konularda ve sürelerde hizmet görürler.

GENEL KURUL’UN OLUŞUM ŞEKLİ

Madde 4-a

Genel Kurul “Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneğine kayıtlı üyelerden oluşur.

GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI

Madde 4-b

Genel Kurul ;

 1. Bu resmi senette belirtilen zamanda olağan;
 2. Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Vakıf üyelerinden en az beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
 3. Olağan Genel Kurul toplantısı her yıl en geç Mayıs ayında Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte yapılır.

Genel kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır.

GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ

Madde 4-c

Yönetim Kurulu Vakıf Resmi Senedine göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelere, toplantı gününden en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi imza karşılığı, iadeli taahhütlü mektup, elektronik posta gibi iletişim araçlarından en az biri kullanılarak bildirilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da ilk toplantıya çağrı araçları kullanılarak belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az otuz (30)  günden fazla olamaz.

GENEL KURULUN TOPLANTI USULÜ

Madde 4-d

Genel Kurul, toplam üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ise ikinci toplantıda, toplantı yeter sayısı toplam üye sayısının en az üçte biridir.

Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyları ile alınır. Eşitlik halinde Divan Başkanının oyu iki oy sayılır.

 Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile bir yazman seçilerek Divan Kurulu oluşturulur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir.

“Olağan ve olağanüstü toplantılarda yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, olağan toplantılarda hazır bulunan üyelerin en az beşte birinin yazılı önerisi ile resmi senet değişikliği, vakıf organları, vakfa yükümlülük ve sorumluluk getirecek konular dışında istenen konular gündeme alınabilir.

Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri gizli oylama ile seçilir. Diğer konulardaki kararlar ise açık oylama ile alınır. Gizli oylar Divan Başkanı tarafından,  mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.     

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Mazereti nedeniyle toplantıya gelemeyecek üye, Genel Kuruldan başka bir üyeyi vekil tayin edebilir. Ancak bir üyede birden fazla vekâlet toplanamaz. Tüzel kişinin üye olması halinde tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Kurulu tarafından imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 5

Genel Kurul Vakfın en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

 1. Yönetim Kurulunu seçmek ve Yönetim Kurulu’na uygun gördüğü hususlarda yetki vermek,
 2. Denetim Kurulunu seçmek,
 3. Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını incelemek aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 5. Vakıf için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması,  veya Vakfa ait mevcut taşınır ve taşınmaz malların satılması, Vakıf lehine taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvencelerin alınması, bina veya tesis inşa ettirmesi, geçerli banka kefaletlerinin kabul edilmesi, Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç alınması, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvencelerin verilmesi veya ayni haklar tesis ettirmesi iktisadi işletmeler şirketler kurulması kurulu olanlara iştirak edilmesi ile ilgili talepler hususunda Genel Kurul üye tam sayısının en az yarıdan bir fazlasının oyuyla karar alarak Yönetim Kurulu’na yetki vermek, Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerini karara bağlamak,
 6. Vakfın uluslararası faaliyette bulunması ve yurt dışındaki vakıf ve federasyonlara, birliklere katılması, üye olması, üyelikten ayrılması, işbirliği yapması konularında karar almak,
 7. Vakfın feshi konusunda karar almak,
 8. Gerektiğinde Vakıf  Resmi Senedi’nde değişiklikler yapmak,
 9. Vakfın faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Madde 6

Yönetim Kurulu beş asil ve beş yedek üye olarak, kendi üyeleri arasından Genel Kurulca 3 yıllığına seçilir. Bir kez seçilen üye yeniden Yönetim Kuruluna seçilebilir. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev bölüşümü yaparak başkan,  başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.        Yönetim Kurulu en az ayda bir kez, en az dört üyenin katılımıyla toplanır. Kararlar,  toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyları ile alınır.Eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır.

Başkanın olmadığı hallerde toplantıları başkan yardımcısı yönetir.

Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya daha fazlasının istifası ve başka sebeplerle boşalan üyeliklere yedekler arasından en fazla oy alan üyeler sırasıyla atanır. Bu durumda Yönetim Kurulu gerekliyse yeniden görev bölüşümü yapar.

Geçerli mazereti olmaksızın bir takvim yılı içinde aralıklı da olsa beş toplantıya iştirak etmeyen üyenin üyeliği kendiliğinden son bulur.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedek üyelerin de toplantıya katılımlarının sağlanmasına rağmen dört üyeden aşağıya düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 7

Vakfın temsil, idare ve icra organı olan Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

 1. Vakfı resmi senette belirtilen amaçlar doğrultusunda yönetmek,
 2. Vakfı temsil etmek ve bu konuda üyelerden bir veya birkaçına yetki vermek,
 3. Vakıf gelir gider hesaplarına ilişkin bütçeyi yapmak,
 4. Vakıf hizmetinde çalışacak personeli atamak ve ücretlerini tespit etmek,
 5. Vakıf gelirlerini nemalandırmak için gerekli usulleri tayin ve tespit etmek,
 6. Vakıf için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya vakfa ait mevcut taşınır ve taşınmaz malların satılması, vakıf lehine taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvencelerin alınması, bina veya tesis inşa ettirmesi/ettirilmesi geçerli banka kefaletlerinin kabul edilmesi, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç alınması, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvencelerin verilmesi, veya ayni haklar tesis ettirmesi iktisadi işletmeler şirketler kurulması kurulu olanlara iştirak edilmesi ile ilgili talepler hususunda konularda en az dört üyenin oylarıyla alacağı kararla Genel Kurul’a teklif götürmek, Genel Kurul’un verdiği yetkiden sonra bu iş ve işlemleri yapmak,
 7. Yurt içinde, yurt dışında şube veya temsilcilikler açmak,
 8. Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
 9. Vakıf resmi senedinin ilgili mevzuatın kendisine verdiği görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 10. Her faaliyet yılı sonunda Vakfın işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,
 11. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 12. Vakfın işlerinin düzenli olarak yürüyebilmesi, yönetimi, kadrolaşması ve faaliyetleri konusunda gerekli yönetmelikleri hazırlamak,
 13. Vakıf amacını gerçekleştirmek için bu resmi senette açıkça Genel Kurul’a bırakılmamış tüm konularda her  çeşit kararı almak ve uygulamak,
 14. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 15. Vakıf para ve evraklarını değerli belgeleri korumak, saklamak,
 16. Genel kurulca verilen yetki doğrultusunda tescil işlemlerini yapmak

VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 8-a

Vakfın kuruluş mal varlığı 1996 tarihine göre yapılan Vakıf Resmi Seneti Düzeltme Beyanına göre  “Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği” tarafından özgülenen 500.000.000 TL (Beş yüz milyon “Eski” Türk Lirası)’dir.

Vakıf işbu kuruluş malvarlığını yasal mevzuat çerçevesinde bağışlarla ve her türlü faaliyetlerle arttırabilir.

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 8-b

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir;

 1. Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen her türlü şartlı veya şartsız, ölüme bağlı ya da bağlı olmayan nakit, menkul mal, değerli evrak ve benzeri,  gayrimenkul mal bağışı, yardım ve vasiyetler,
 2. Vakfın edineceği taşınır ve taşınmaz mallar ile menkul kıymetlerinden elde edilecek kira, pirim, temettü, komisyon, faiz, gelir payı ve diğer gelirler ile bunların satışlarından sağlanacak değer artışları,
 3. Vakfın kuracağı veya katılacağı iktisadi işletmelerden, ortaklıklardan ve ortak girişimlerden elde edilecek gelirler,
 4. Yurtiçi ve dışı dernek, vakıf vb sivil toplum örgütleri, diğer benzeri uluslararası kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin tahsis edecekleri fonlar, bağışlar ve benzeri gelirler,
 5. Vakfın konusuyla ilgili araştırma, eğitim, yayın, konferans, panel vb faaliyetler ve geziler, şenlikler, festivaller, yayınlar ile her türlü toplantılardan elde edilecek gelirler,
 6. Üye aidatları,
 7. Diğer gelirler.

VAKFIN GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARFEDİLECEĞİ YERLER

Madde 9

Vakfın yıllık gelirlerinin yüzde seksen beşi (%85’i)  Vakfın amaçlarına, kalanı ise yönetim ve idame giderleri ile, yedek akçeye ve Vakıf mal varlığını artıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 10

Vakıf amaçlarından birini dahi gerçekleştirmek için yeterli olanaklara sahip olamaz hale gelmesi ve bu durumun düzeltilemez nitelikte olması halinde, Yönetim Kurulu’nun da önerisi dikkate alınarak Genel Kurul kararıyla Vakfın feshine karar verilebilir. Ancak bu durumda dahi Genel Kurulca vakfın imkanları toplanarak bu mal varlıklarının daha dar alanda kullanılarak amaçların kısmen de olsa hayata geçirilmesine hedeflenmek esastır. Genel Kurul’un fesih kararı alması durumunda fesih işlemleri için mahkemeye başvurulur. Vakfın tasfiyesi halinde mahkeme veya benzeri bir organın aksine bir kararı olmadıkça o tarihteki Yönetim Kurulu “Tasfiye Kurulu” haline dönüşür ve bu sıfatla tasfiyenin sonuçlanmasına kadar görevine devam eder.

Vakfın feshi, Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile vereceği yazılı teklif veya Genel Kurul’un üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ile Genel Kurul üye tam sayısının en az dörtte üçünün onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür. Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçlarından arta kalan mal ve hakları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne devredilir. “

VAKFIN TEMSİLİ

Madde 11

Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ile başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu genel veya belli hal ve konularda, belirleyeceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 12

Denetim Kurulu, Genel Kurul adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.   

 1. Genel kurulca, bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilecek üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.
 2. Vakfın amaçları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını, vakıf resmi senedinde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna sunar,
 3. Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetim kurulu başkanı veya üyelerinden biri davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.
 4. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, Vakfa ve Vakfa bağlı kuruluşlara ait her türlü bilgiyle, belge ve kayıtların vakıf yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi zorunludur.
 5. Mevzuatta Denetim Kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

VAKIF ÜYELİĞİ

Madde 13

Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği’nin üyeleri vakfın da üyeleridir. Bu Derneğin hukuki varlığını yitirmesi halinde dahi, vakıf üyesi olmuş bulunanların üyelikleri devam eder. Derneğin hukuki varlığını yitirmesinden sonra yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Vakfa üye alma ve üyelikten çıkarma, üyelik haklarıyla ilgili esaslar belirlenir. Yönetim Kurulu Vakıf üyeliğiyle ilgili işlemleri bu esaslar doğrultusunda yürütür. Vakıf, ayrıca yukarıda belirtilen yönetmelikte belirtilecek şartlarla onursal üyelikler verebilir.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 14

Vakıf resmi senedinde yapılacak değişiklikler; genel kurulda ayrı ayrı okunarak ve oylanarak yapılmakla birlikte; Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile vereceği yazılı teklif veya Genel Kurul toplantı sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ile Genel Kurul üye tam sayısının üçte ikisinin onayı ve yasal mevzuata uygun olarak gerçekleşir.

– Sarıyer Noterliği’nce düzenlenen 09.04.1996 tarih ve 9622 yevmiye numaralı “Düzenleme Şeklinde Süreyya Ağaoğlu Eğitim ve Öğretim Vakfı Resmi Senedi Düzeltme Beyanı” ile resmi senette belirtilen kuruculara ilave olarak Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği kurucu olarak katılmıştır.

VAKFIN KURUCULARI

Madde 15

Vakfın Kurucuları Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği’nin 26.03.1994 tarihli Genel Kurul kararı ile, Dernek adına görevlendirilen Dernek Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri; Mehmet Fahrettin Süer, Mete Ilgar, Meral Umut Akarçay, Fatma Handan Bozbağ, Muammer Özzeybek, Esat Ergene ve Gültekin Ağaoğlu, Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği’dir.

logo-green.png
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. No:4 ,
Sarıyer 34485 İstanbul
(0212) 276 11 35

Sanal Müze

Bizi takip edin

acik-acik-logo-pozitif.png
Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği - Tüm hakları gizlidir. Bu Web sitesi Digital Ambar Tarafından Yapılmıştır. © 2024.

Arama