Dernek Tüzüğü

Tüzük

BİRİNCİ BÖLÜM:

Madde 1 – Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı “Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği”dir.

Derneğin merkezi “Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sokak No:4 Maslak-Sarıyer İstanbul’dur.

Derneğin şubesi açılmayacaktır.

Madde 2 – Derneğin Amacı

a) Maddi olanaklardan yoksun, okuma istekli, başarılı ve ahlaklı öğrencilere eğitim ve öğrenim yapma olanağı sağlamak, onların ülkeye ve topluma yararlı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak, Ülkemizde, eğitim ve öğretim hizmetlerinin, en etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesine yardımcı olmak;

b) Yukarıda belirtilen amaçları da içermek şartı ile yapılacak her türlü bağış ve diğer ölüme bağlı tasarrufların, Yönetim Kurulunca kabul edilecek diğer şart ve mükellefiyetlerini yerine getirmektir.

Dernek yukarıda belirtilen amaçlarının bir veya birkaçını Süreyya Ağaoğlu Eğitim ve Öğretim Vakfı ile işbirliği yaparak gerçekleştirebilir.

Dernek amaçlarını Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerleri ve Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda gerçekleştirir.

Madde 3 – Derneğin Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Alanı

Dernek amaçlarına uygun olarak, Derneğin adını taşımak kaydıyla;

 1. Öğrencilerin barınması, beslenmesi, öğrenim görmesi için öğrenci yurtları, üniversite dahil her düzeyde okullar, eğitim ve öğretim kurumları, kurslar açabilir. Dernek bu tesisleri kendisi işletebileceği gibi bunları Devlete, kamuya yararlı bir vakfa veya derneğe kiralayabilir, ya da bir bedel karşılığı veya gerektiğinde bedelsiz olarak devredebilir,
 2. Ülkemizde hukuk fakültelerinde okuyan kız öğrencilerin başarı düzeylerinin yükselmesine katkıda bulunmak için “Süreyya Ağaoğlu Hukuk Ödülleri” verebilir,
 3. Türk çocuklarının bilimsel, sanatsal ve sportif çalışmalarını destekleyebilir, araştırmalar, bilimsel çalışmalar yapabilir, yaptırabilir, projeler hazırlayabilir, hazırlatabilir, yarışmalar düzenleyebilir, başta “Süreyya Ağaoğlu Hukuk Ödülleri” olmak üzere ödüller verebilir, kütüphaneler kurabilir, bu işler için bütçesinde özel fonlar oluşturabilir,
 4. Seminer, konferans, panel, konser, sergi, her türlü sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyebilir,
 5. Mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü yazılı ve görsel yayın yapabilir,
 6. Dernek üyelerinin, eski, yeni Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, eş ve çocuklarının, Derneğimize hizmet etmiş yöneticiler, memur, personel eş ve çocuklarının, öncelikli olarak barındırılacağı huzurevi ve benzeri kurumlar açabilir ve işletebilir, gerekli izni alarak yurt içi ve yurt dışı benzeri kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve organizasyonlar yapabilir.
 7. Dernek üyelerinin, eski, yeni Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, eş ve çocuklarının, Derneğimiz yöneticileri, memur, personel eş ve çocuklarının, Derneğimizde barındırılmış olan çocuk ve gençlerimizin, eş ve çocuklarının tanışma, dayanışma, eğitim, kültürel, sosyal ihtiyaç ve gelişmelerine yardımcı olmak, katkıda bulunmak için etkinlikler düzenleyebilir, gerekli izni alarak Dernek lokali açabilir, işletebilir, kiraya verebilir,
 8. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurabilir, federasyon kurabilir veya kurulu bir federasyona katılabilir, gerekli izinleri alarak Derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurabilir,
 9. Temsilcilikler açabilir, federasyonlara katılabilir, federasyon kurabilir.
 10. Uluslararası faaliyette bulunabilir, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapabilir veya yardımlaşabilir,
 11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir,

Dernek sosyal alanda faaliyet gösterir.

Madde 4 – Derneğin Tasarruf Yetkileri   

Dernek amacına ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, Derneklere ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını kiraya vermeye, satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, Dernek malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, Dernek amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve Derneğin amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, Derneğin amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki Dernekler, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, işbirliği yaptığı kuruluşlara ve eğitim ve öğretim kurumlarına nakdi ve ayni yardımlarda bulunmaya, yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, Derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, Derneğin amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Derneğe gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye,  Derneğin amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri organları marifetiyle akdetmeye Türk Medeni Kanununun 48.maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Dernek, bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarda kullanamaz.

Madde 5 – Derneğin Kurucuları

Bayan Süreyya Ağaoğlu, T.C. Ihlamur Cad. No.29 Avukat, Bayan İffet Oğuz, T.C. Erenköy Ethemefendi Cad. No:1 Yazar, Bay Şevket Rado, T.C. Cihangir Emanetçi Sok. Cevdet Ferit Bey Apt. No:1 Yazar

İKİNCİ BÖLÜM:

Üyelik ve Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri, Üyeliğin Sona Ermesi:

Madde 6 – Üyelik ve Koşulları

Fiil ehliyetine sahip dernek üyeliği yasaklanmamış, Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden (Dernekler Kanununda sayılan üye olma şartlarına sahip) gerçek kişiler ile tüzel kişiler Derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına da sahip olması gerekir. Dernek kadrolu çalışanları üye olamazlar. Dernek kiracıları olan özel veya tüzel kişiler, tüzel kişilerin ortak veya yöneticileri derneğe üye olamazlar. Ancak bu durumdaki mevcut üyelerin üyelikleri devam eder. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Üyelik başvurularında en az iki üyenin referansı gereklidir. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en geç 30 gün içinde isteğin kabul ya da reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Genel Kurul kararı alındıktan sonra üye kaydı yapılamaz. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak Derneğe hizmet eden maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, Yönetim Kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir. Onursal üyeler Derneğin şeref defterine yazılır ve unvanları kendilerine yazılı olarak bildirilir. Onursal üyelik belgesi verilir. Onursal üyelerin oy hakları yoktur.

Madde 7 – Üyelerin Hakları

Her üyenin; Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma, Genel Kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Madde 8 – Üyelerin Yükümlülükleri

Üyeler Genel Kurulca belirlenen giriş ve yıllık aidatını ödemek, Dernek Tüzüğüne uymak, Derneğe bağlılık göstermek ve amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdürler. Aidat borcu bulunan üyeler Genel Kurul Toplantılarına katılamazlar.

Madde 9 – Üyeliğin Sona Ermesi

Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki şekillerde gerçekleşir:

 1. Üyelikten Çıkma: Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla Dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 2. Üyelikten Çıkarılma ve İtiraz: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

1)-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2)-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3)-Üyeliğe kabul edildiğinin tebliğinden itibaren bir ay içerisinde üyelik giriş aidatını ödememek,

4)-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

5)-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

6)-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıdaki durumlardan birinin tespiti halinde kişi, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterlerinden silinir ve Dernek malvarlığından hak iddia edemez.

Üyelikten çıkarılanlar, çıkarma kararının kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurarak haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler. Yönetim Kurulu, kararında direndiği takdirde üyenin Dernek Genel Kuruluna itiraz hakkı saklıdır.

Genel Kurul, toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisinin oylarıyla, çıkarılan kişinin üyeliğinin devamına karar verebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:          

Madde 10 – Dernek Organları

Dernek organları şunlardır:

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu

Madde 11 – Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul:

a) Bu Tüzükte belli edilen zamanda olağan,

b) Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul her yıl Nisan ayı içerisinde, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi,  üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü:

Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazete ile ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci toplantı için belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü:

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile bir yazman seçilerek Divan Kurulu oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Kuruluna kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.  

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir.

Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, Divan Başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Kurulu tarafından imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 12 –  Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Gizli oy ve açık sayımla üç yıl için Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması,  veya Derneğe ait mevcut taşınır ve taşınmaz malların satılması, Dernek lehine taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvencelerin alınması, bina veya tesis inşa ettirmesi, geçerli banka kefaletlerinin kabul edilmesi, Derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç alınması, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvencelerin verilmesi veya ayni haklar tesis ettirmesi iktisadi işletmeler şirketler kurulması, kurulu olanlara iştirak edilmesi konularında toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oylarıyla karar alarak Yönetim Kurulu’na gerekli iş ve işlemleri yapmak üzere yetki vermek,
 8. Yıllık giriş ve üyelik aidatlarının belirlenmesi,
 9. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 10. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 11. Derneğin fesih edilmesi,
 12. Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 13. Derneğin en yetkili organı olarak Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 14. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi konusunda karar alınması, huzur haklarının miktarının ve ödeme şeklinin belirlenmesi,
 15. Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Madde 13 – Yönetim Kurulunun Oluşumu

Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu üç yılda bir seçilir ve görev süresi üç yıldır.

Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında alacağı bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.

Yönetim kurulu ayda en az bir kez, en az dört üyenin katılımıyla toplanır.

Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oylarıyla alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Başkanın olmadığı hallerde toplantıları başkan yardımcısı yönetir.

Yönetim kurulu üyelerinden bir veya daha fazlasının istifası ve başka sebeplerle boşalan üyeliklere yedekler arasından en fazla oy alan üyeler sırasıyla atanır. Bu durumda Yönetim Kurulu gerekli ise yeniden görev bölüşümü yapar.

Yönetim Kurulu üye sayısı; boşalmalar sebebiyle yedek üyelerin de toplantıya katılımlarının sağlanmasına rağmen, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Geçerli mazereti olmaksızın bir takvim yılı içinde aralıklı da olsa beş toplantıya iştirak etmeyen üyenin üyeliği kendiliğinden son bulur.

Madde 14 –  Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 1. Derneği tüzükte belirtilen amaçlar doğrultusunda yönetmek,
 2. Derneği temsil etmek ve bu konuda üyelerden bir veya birkaçına yetki vermek,
 3. Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin bütçeyi yapmak,
 4. Dernek hizmetinde çalışacak memurları ve bunların ücretlerini tayin ve tespit etmek,
 5. Dernek gelirlerini nemalandırmak için gerekli usulleri tayin ve tespit etmek,
 6. Süreyya Ağaoğlu Eğitim ve Öğretim Vakfı’na tahsis olunacak aylık ve yıllık meblağları ve tahsis yöntemlerini tayin ve tespit etmek,
 7. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
 8. Genel Kurulun toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyları ile Yönetim Kuruluna yetki vermesi koşuluyla, dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya derneğe ait mevcut taşınır ve taşınmaz malların satılması, bina veya tesis inşa ettirmesi/ettirilmesi, derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç alınması, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvencelerin verilmesi veya ayni haklar tesis ettirmesi, iktisadi işletmeler, şirketler kurulması, kurulu olanlara iştirak edilmesi işlemlerini yapmak,
 9. Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirine bildirmek,
 10. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açmak,
 11. Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
 12. Dernek Tüzüğünün Dernekler yasasının ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 13. Her faaliyet yılı sonunda Derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 14. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 15. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 16. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 17. Dernek para ve evraklarını değerli belgelerini korumak, saklamak.
 18. Derneğe ait gayrimenkulleri kiralamak, kira ile ilgili her türlü işlemi yaparak derneğin haklarını korumak, dernek lehine taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvencelerin almak, geçerli banka kefaletlerinin kabul etmek,

Başkanın Görev ve Yetkileri:

 1. Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.
 2. Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kuruluna seçilen asil ve yedek üyelerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 3. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişikliklerini otuz gün içinde, mülki idare amirliğine bildirilmesini sağar,
 4. Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar,
 5. Derneğin yılsonu itibariyle yapılan faaliyetleri, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarına ilişkin düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar,
 6. Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar,
 7. Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 8. Önemli ve acele konularda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.
 9. Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri:

 1. Başkanın olmadığı zamanlarda Yönetim Kuruluna başkanlık eder.
 2. Yönetim Kurulu çalışmalarına yardımcı olur. Yönetim Kurulunun yetki verdiği konularda Derneği temsil eder.

Sekreterin Görev ve Yetkileri:

Yönetim Kurulu kararlarını karar defterine yazar, yasal olarak tutulması zorunlu defterlerin ve kayıtların zamanında işlenmesini sağlar ve sorumluluğunu üstlenir.

Saymanın Görev ve Yetkileri:

 1. Dernek hesaplarına bakar, defterlerin düzenli tutulmasını sağlar ve kontrolünü yapar.

Yönetim Kurulu’na her istediğinde defter kayıt belge ve hesaplarla ilgili ayrıntılı bilgi verir.

Madde 15 – Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

 1. Genel Kurulca, bir sonraki seçim yapılan Genel Kurula kadar seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.
 2. Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
 3. Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme Kurulu başkanı veya üyelerden biri davet üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.
 4. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
 5. Mevzuatta Denetleme Kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Madde 16 – Kurullar

Dernek gerekli gördüğü konularda Yönetim Kurulunun kararıyla, kurul, alt kurul ve komisyonlar, jüriler oluşturabilir. Bunlar Yönetim Kurulunun saptayacağı konularda ve sürelerde hizmet görürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:

Çeşitli hükümler;

Madde 17 – Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır;

a)-Üye aidatları,

b)-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

c)-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

d)-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

e)-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

f)-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

g)-Derneğin yabancı ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişi ile derneklerden veya benzeri kuruluşlardan, gerekli izinleri almak koşulu ile elde edeceği bağış ve yardımlar,

h)-Derneğin amacına uygun olarak tüzük gereği yapılacak her türlü faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

i)-Diğer gelirler,

Madde 18 – Üye Aidatları

Üye aidatları;

a)-Üye giriş aidatı,

b)- Üye yıllık aidatından oluşur.

Üye aidatlarını belirlemeye, arttırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

Madde 19 – Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi, harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenler.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Madde 20 – Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul

Dernek, amacını gerçekleştirebilmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için, ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulunun kararı ve Genel Kurulun onayı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 21 – Derneğin İç Denetimi

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilebilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 22 – Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük Değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılır.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde23 – Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel Kurul, her zaman Derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve DenetimKurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu,  toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri:

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adına “ Tasfiye Halinde Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak Derneğe para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Derneğin alacaklarının tahsil edilmesi ve borçlarının ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları Süreyya Ağaoğlu Eğitim ve Öğretim Vakfına intikal eder.

Madde 24 – Lokal ve Tesis Açma

Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

Madde 25 – Sandık Kurma

Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek, gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

Madde 26 – Defter ve Kayıtlar

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Ayrıca Yönetim Kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur:

a) Karar Defteri

b) Üye Kayıt Defteri

c) Evrak Kayıt Defteri

d) Alındı Belgesi Kayıt Defteri

e) Yevmiye Defteri

f) Büyük Defter

d) Envanter Defteri

Madde 27 – Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 28 – Genel Hükümler

1.Not: 2908 sayılı Dernekler Kanunu gereği İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 17.05.1990 gün ve Hukuk İşleri 03(990)594 sayılı yazıları ile tüzüğümüz onaylanmıştır.

2.Not: 16.03.2002 tarihinde yapılan Dernek Olağan Genel Kurulunda; Dernek tüzüğünün 2, 4, 5, 12 ve 17.maddelerinde yapılan değişiklikler İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 11.09.2002 gün ve 02/34-003/008 sayılı yazıları ile onaylanmıştır.

3.Not: 17.04.2010 tarihinde yapılan Dernek Olağan Genel Kurulu’nda Dernek Tüzüğünün 5. Maddesinde yapılan değişiklik İstanbul Valiliği Dernekler Müdürlüğünün 17.05.2010 gün ve 02/34-003/008 sayılı yazıları ile onanmıştır.

4.Not: 14.04.2012tarihinde yapılan Dernek Olağan Genel Kurul Toplantısında Dernek Tüzüğü 3 madde daha eklenerek değiştirilmiş, yapılan bu değişiklikler İstanbul Valiliği Dernekler Müdürlüğünün 14.05.2012 gün ve 477.01.02.02-27560 sayılı yazıları ile onanmıştır.

5.Not: Derneğimiz Bakanlar Kurulu’nun 23.3.1951 gün ve 3/12743 sayılı kararı gereğince kamu yararına çalışan kurumlardandır.

logo-green.png
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. No:4 ,
Sarıyer 34485 İstanbul
(0212) 276 11 35

Sanal Müze

Bizi takip edin

acik-acik-logo-pozitif.png
Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği - Tüm hakları gizlidir. Bu Web sitesi Digital Ambar Tarafından Yapılmıştır. © 2024.

Arama