EKİBİMİZ


PERİN BETÜL AYGÜVEN
(Proje Yöneticisi)

DERNEK TÜZÜĞÜ

SÜREYYA AĞAOĞLU
ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ
TÜZÜĞÜ


BİRİNCİ BÖLÜM:

Madde 1 – Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı “Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği”dir.

Derneğin merkezi “Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sokak No:4 Maslak-Sarıyer İstanbul’dur.

Derneğin şubesi açılmayacaktır.

Madde 2 – Derneğin Amacı

a) Maddi olanaklardan yoksun, okuma istekli, başarılı ve ahlaklı öğrencilere eğitim ve öğrenim yapma olanağı sağlamak, onların ülkeye ve topluma yararlı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak, Ülkemizde, eğitim ve öğretim hizmetlerinin, en etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesine yardımcı olmak;

b) Yukarıda belirtilen amaçları da içermek şartı ile yapılacak her türlü bağış ve diğer ölüme bağlı tasarrufların, Yönetim Kurulunca kabul edilecek diğer şart ve mükellefiyetlerini yerine getirmektir.

Dernek yukarıda belirtilen amaçlarının bir veya birkaçını Süreyya Ağaoğlu Eğitim ve Öğretim Vakfı ile işbirliği yaparak gerçekleştirebilir.

Dernek amaçlarını Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerleri ve Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda gerçekleştirir.

Madde 3 – Derneğin Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Alanı

Dernek amaçlarına uygun olarak, Derneğin adını taşımak kaydıyla;

 1. Öğrencilerin barınması, beslenmesi, öğrenim görmesi için öğrenci yurtları, üniversite dahil her düzeyde okullar, eğitim ve öğretim kurumları, kurslar açabilir. Dernek bu tesisleri kendisi işletebileceği gibi bunları Devlete, kamuya yararlı bir vakfa veya derneğe kiralayabilir, ya da bir bedel karşılığı veya gerektiğinde bedelsiz olarak devredebilir,
 2. Ülkemizde hukuk fakültelerinde okuyan kız öğrencilerin başarı düzeylerinin yükselmesine katkıda bulunmak için “Süreyya Ağaoğlu Hukuk Ödülleri” verebilir,
 3. Türk çocuklarının bilimsel, sanatsal ve sportif çalışmalarını destekleyebilir, araştırmalar, bilimsel çalışmalar yapabilir, yaptırabilir, projeler hazırlayabilir, hazırlatabilir, yarışmalar düzenleyebilir, başta “Süreyya Ağaoğlu Hukuk Ödülleri” olmak üzere ödüller verebilir, kütüphaneler kurabilir, bu işler için bütçesinde özel fonlar oluşturabilir,
 4. Seminer, konferans, panel, konser, sergi, her türlü sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyebilir,
 5. Mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü yazılı ve görsel yayın yapabilir,
 6. Dernek üyelerinin, eski, yeni Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, eş ve çocuklarının, Derneğimize hizmet etmiş yöneticiler, memur, personel eş ve çocuklarının, öncelikli olarak barındırılacağı huzurevi ve benzeri kurumlar açabilir ve işletebilir, gerekli izni alarak yurt içi ve yurt dışı benzeri kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve organizasyonlar yapabilir.
 7. Dernek üyelerinin, eski, yeni Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, eş ve çocuklarının, Derneğimiz yöneticileri, memur, personel eş ve çocuklarının, Derneğimizde barındırılmış olan çocuk ve gençlerimizin, eş ve çocuklarının tanışma, dayanışma, eğitim, kültürel, sosyal ihtiyaç ve gelişmelerine yardımcı olmak, katkıda bulunmak için etkinlikler düzenleyebilir, gerekli izni alarak Dernek lokali açabilir, işletebilir, kiraya verebilir,
 8. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurabilir, federasyon kurabilir veya kurulu bir federasyona katılabilir, gerekli izinleri alarak Derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurabilir,
 9. Temsilcilikler açabilir, federasyonlara katılabilir, federasyon kurabilir.
 10. Uluslararası faaliyette bulunabilir, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapabilir veya yardımlaşabilir,
 11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir,

Dernek sosyal alanda faaliyet gösterir.

Madde 4 – Derneğin Tasarruf Yetkileri   

Dernek amacına ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, Derneklere ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını kiraya vermeye, satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, Dernek malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, Dernek amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve Derneğin amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, Derneğin amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki Dernekler, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, işbirliği yaptığı kuruluşlara ve eğitim ve öğretim kurumlarına nakdi ve ayni yardımlarda bulunmaya, yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, Derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, Derneğin amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Derneğe gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye,  Derneğin amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri organları marifetiyle akdetmeye Türk Medeni Kanununun 48.maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Dernek, bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarda kullanamaz.

Madde 5 – Derneğin Kurucuları

Bayan Süreyya Ağaoğlu, T.C. Ihlamur Cad. No.29 Avukat, Bayan İffet Oğuz, T.C. Erenköy Ethemefendi Cad. No:1 Yazar, Bay Şevket Rado, T.C. Cihangir Emanetçi Sok. Cevdet Ferit Bey Apt. No:1 Yazar

İKİNCİ BÖLÜM:

Üyelik ve Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri, Üyeliğin Sona Ermesi:

Madde 6 – Üyelik ve Koşulları

Fiil ehliyetine sahip dernek üyeliği yasaklanmamış, Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden (Dernekler Kanununda sayılan üye olma şartlarına sahip) gerçek kişiler ile tüzel kişiler Derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına da sahip olması gerekir. Dernek kadrolu çalışanları üye olamazlar. Dernek kiracıları olan özel veya tüzel kişiler, tüzel kişilerin ortak veya yöneticileri derneğe üye olamazlar. Ancak bu durumdaki mevcut üyelerin üyelikleri devam eder. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Üyelik başvurularında en az iki üyenin referansı gereklidir. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en geç 30 gün içinde isteğin kabul ya da reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Genel Kurul kararı alındıktan sonra üye kaydı yapılamaz. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak Derneğe hizmet eden maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, Yönetim Kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir. Onursal üyeler Derneğin şeref defterine yazılır ve unvanları kendilerine yazılı olarak bildirilir. Onursal üyelik belgesi verilir. Onursal üyelerin oy hakları yoktur.

Madde 7 – Üyelerin Hakları

Her üyenin; Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma, Genel Kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Madde 8 – Üyelerin Yükümlülükleri

Üyeler Genel Kurulca belirlenen giriş ve yıllık aidatını ödemek, Dernek Tüzüğüne uymak, Derneğe bağlılık göstermek ve amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdürler. Aidat borcu bulunan üyeler Genel Kurul Toplantılarına katılamazlar.

Madde 9 – Üyeliğin Sona Ermesi

Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki şekillerde gerçekleşir:

 1. Üyelikten Çıkma: Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla Dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 2. Üyelikten Çıkarılma ve İtiraz: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

1)-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2)-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3)-Üyeliğe kabul edildiğinin tebliğinden itibaren bir ay içerisinde üyelik giriş aidatını ödememek,

4)-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

5)-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

6)-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıdaki durumlardan birinin tespiti halinde kişi, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterlerinden silinir ve Dernek malvarlığından hak iddia edemez.

Üyelikten çıkarılanlar, çıkarma kararının kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurarak haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler. Yönetim Kurulu, kararında direndiği takdirde üyenin Dernek Genel Kuruluna itiraz hakkı saklıdır.

Genel Kurul, toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisinin oylarıyla, çıkarılan kişinin üyeliğinin devamına karar verebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:          

Madde 10 – Dernek Organları

Dernek organları şunlardır:

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu

Madde 11 – Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul:

a) Bu Tüzükte belli edilen zamanda olağan,

b) Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul her yıl Nisan ayı içerisinde, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi,  üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü:

Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazete ile ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci toplantı için belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü:

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile bir yazman seçilerek Divan Kurulu oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Kuruluna kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.  

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir.

Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, Divan Başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Kurulu tarafından imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 12 –  Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Gizli oy ve açık sayımla üç yıl için Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması,  veya Derneğe ait mevcut taşınır ve taşınmaz malların satılması, Dernek lehine taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvencelerin alınması, bina veya tesis inşa ettirmesi, geçerli banka kefaletlerinin kabul edilmesi, Derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç alınması, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvencelerin verilmesi veya ayni haklar tesis ettirmesi iktisadi işletmeler şirketler kurulması, kurulu olanlara iştirak edilmesi konularında toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oylarıyla karar alarak Yönetim Kurulu’na gerekli iş ve işlemleri yapmak üzere yetki vermek,
 8. Yıllık giriş ve üyelik aidatlarının belirlenmesi,
 9. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 10. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 11. Derneğin fesih edilmesi,
 12. Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 13. Derneğin en yetkili organı olarak Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 14. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi konusunda karar alınması, huzur haklarının miktarının ve ödeme şeklinin belirlenmesi,
 15. Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Madde 13 – Yönetim Kurulunun Oluşumu

Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu üç yılda bir seçilir ve görev süresi üç yıldır.

Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında alacağı bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.

Yönetim kurulu ayda en az bir kez, en az dört üyenin katılımıyla toplanır.

Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oylarıyla alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Başkanın olmadığı hallerde toplantıları başkan yardımcısı yönetir.

Yönetim kurulu üyelerinden bir veya daha fazlasının istifası ve başka sebeplerle boşalan üyeliklere yedekler arasından en fazla oy alan üyeler sırasıyla atanır. Bu durumda Yönetim Kurulu gerekli ise yeniden görev bölüşümü yapar.

Yönetim Kurulu üye sayısı; boşalmalar sebebiyle yedek üyelerin de toplantıya katılımlarının sağlanmasına rağmen, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Geçerli mazereti olmaksızın bir takvim yılı içinde aralıklı da olsa beş toplantıya iştirak etmeyen üyenin üyeliği kendiliğinden son bulur.

Madde 14 –  Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 1. Derneği tüzükte belirtilen amaçlar doğrultusunda yönetmek,
 2. Derneği temsil etmek ve bu konuda üyelerden bir veya birkaçına yetki vermek,
 3. Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin bütçeyi yapmak,
 4. Dernek hizmetinde çalışacak memurları ve bunların ücretlerini tayin ve tespit etmek,
 5. Dernek gelirlerini nemalandırmak için gerekli usulleri tayin ve tespit etmek,
 6. Süreyya Ağaoğlu Eğitim ve Öğretim Vakfı’na tahsis olunacak aylık ve yıllık meblağları ve tahsis yöntemlerini tayin ve tespit etmek,
 7. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
 8. Genel Kurulun toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyları ile Yönetim Kuruluna yetki vermesi koşuluyla, dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya derneğe ait mevcut taşınır ve taşınmaz malların satılması, bina veya tesis inşa ettirmesi/ettirilmesi, derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç alınması, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvencelerin verilmesi veya ayni haklar tesis ettirmesi, iktisadi işletmeler, şirketler kurulması, kurulu olanlara iştirak edilmesi işlemlerini yapmak,
 9. Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirine bildirmek,
 10. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açmak,
 11. Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
 12. Dernek Tüzüğünün Dernekler yasasının ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 13. Her faaliyet yılı sonunda Derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 14. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 15. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 16. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 17. Dernek para ve evraklarını değerli belgelerini korumak, saklamak.
 18. Derneğe ait gayrimenkulleri kiralamak, kira ile ilgili her türlü işlemi yaparak derneğin haklarını korumak, dernek lehine taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvencelerin almak, geçerli banka kefaletlerinin kabul etmek,

Başkanın Görev ve Yetkileri:

 1. Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.
 2. Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kuruluna seçilen asil ve yedek üyelerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 3. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişikliklerini otuz gün içinde, mülki idare amirliğine bildirilmesini sağar,
 4. Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar,
 5. Derneğin yılsonu itibariyle yapılan faaliyetleri, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarına ilişkin düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar,
 6. Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar,
 7. Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 8. Önemli ve acele konularda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.
 9. Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri:

 1. Başkanın olmadığı zamanlarda Yönetim Kuruluna başkanlık eder.
 2. Yönetim Kurulu çalışmalarına yardımcı olur. Yönetim Kurulunun yetki verdiği konularda Derneği temsil eder.

Sekreterin Görev ve Yetkileri:

Yönetim Kurulu kararlarını karar defterine yazar, yasal olarak tutulması zorunlu defterlerin ve kayıtların zamanında işlenmesini sağlar ve sorumluluğunu üstlenir.

Saymanın Görev ve Yetkileri:

 1. Dernek hesaplarına bakar, defterlerin düzenli tutulmasını sağlar ve kontrolünü yapar.

Yönetim Kurulu’na her istediğinde defter kayıt belge ve hesaplarla ilgili ayrıntılı bilgi verir.

Madde 15 – Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

 1. Genel Kurulca, bir sonraki seçim yapılan Genel Kurula kadar seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.
 2. Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
 3. Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme Kurulu başkanı veya üyelerden biri davet üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.
 4. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
 5. Mevzuatta Denetleme Kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Madde 16 – Kurullar

Dernek gerekli gördüğü konularda Yönetim Kurulunun kararıyla, kurul, alt kurul ve komisyonlar, jüriler oluşturabilir. Bunlar Yönetim Kurulunun saptayacağı konularda ve sürelerde hizmet görürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:

Çeşitli hükümler;

Madde 17 – Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır;

a)-Üye aidatları,

b)-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

c)-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

d)-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

e)-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

f)-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

g)-Derneğin yabancı ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişi ile derneklerden veya benzeri kuruluşlardan, gerekli izinleri almak koşulu ile elde edeceği bağış ve yardımlar,

h)-Derneğin amacına uygun olarak tüzük gereği yapılacak her türlü faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

i)-Diğer gelirler,

Madde 18 – Üye Aidatları

Üye aidatları;

a)-Üye giriş aidatı,

b)- Üye yıllık aidatından oluşur.

Üye aidatlarını belirlemeye, arttırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

Madde 19 – Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi, harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenler.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Madde 20 – Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul

Dernek, amacını gerçekleştirebilmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için, ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulunun kararı ve Genel Kurulun onayı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 21 – Derneğin İç Denetimi

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilebilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 22 – Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük Değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılır.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde23 – Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel Kurul, her zaman Derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve DenetimKurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu,  toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri:

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adına “ Tasfiye Halinde Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak Derneğe para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Derneğin alacaklarının tahsil edilmesi ve borçlarının ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları Süreyya Ağaoğlu Eğitim ve Öğretim Vakfına intikal eder.

Madde 24 – Lokal ve Tesis Açma

Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

Madde 25 – Sandık Kurma

Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek, gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

Madde 26 – Defter ve Kayıtlar

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Ayrıca Yönetim Kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur:

a) Karar Defteri

b) Üye Kayıt Defteri

c) Evrak Kayıt Defteri

d) Alındı Belgesi Kayıt Defteri

e) Yevmiye Defteri

f) Büyük Defter

d) Envanter Defteri

Madde 27 – Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 28 – Genel Hükümler

1.Not: 2908 sayılı Dernekler Kanunu gereği İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 17.05.1990 gün ve Hukuk İşleri 03(990)594 sayılı yazıları ile tüzüğümüz onaylanmıştır.

2.Not: 16.03.2002 tarihinde yapılan Dernek Olağan Genel Kurulunda; Dernek tüzüğünün 2, 4, 5, 12 ve 17.maddelerinde yapılan değişiklikler İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 11.09.2002 gün ve 02/34-003/008 sayılı yazıları ile onaylanmıştır.

3.Not: 17.04.2010 tarihinde yapılan Dernek Olağan Genel Kurulu’nda Dernek Tüzüğünün 5. Maddesinde yapılan değişiklik İstanbul Valiliği Dernekler Müdürlüğünün 17.05.2010 gün ve 02/34-003/008 sayılı yazıları ile onanmıştır.

4.Not: 14.04.2012tarihinde yapılan Dernek Olağan Genel Kurul Toplantısında Dernek Tüzüğü 3 madde daha eklenerek değiştirilmiş, yapılan bu değişiklikler İstanbul Valiliği Dernekler Müdürlüğünün 14.05.2012 gün ve 477.01.02.02-27560 sayılı yazıları ile onanmıştır.

5.Not: Derneğimiz Bakanlar Kurulu’nun 23.3.1951 gün ve 3/12743 sayılı kararı gereğince kamu yararına çalışan kurumlardandır.


SÜREYYA AĞAOĞLU
ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ

Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sokak No: 4
Maslak-Sarıyer İSTANBUL

Tel: (0212) 276 11 35
Faks: (0212) 276 22 59

E mail: info@sacdd.org.tr

VAKIF RESMİ SENEDİ

SÜREYYA AĞAOĞLU EĞİTİM VE ÖĞRETİM VAKFI
RESMİ SENEDİ


VAKFIN ADI

Madde 1-a

Vakfın adı “SÜREYYA AĞAOĞLU EĞİTİM VE ÖĞRETİM VAKFI”dır. İşbu resmi senette kısaca “Vakıf” olarak anılacaktır.

VAKFIN MERKEZİ

Madde 1-b

Vakfın merkezi Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sokak No:4 Maslak-İstanbul’dur. Vakıfilgili mevzuat çerçevesinde yetkili makamlardan gerekli izinleri almak kaydıyla Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde, yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

VAKFIN AMACI

Madde 2-a

Vakfın amacı; maddi olanaklardan yoksun, okuma istekli, başarılı ve ahlaklı öğrencilere eğitim ve öğrenim yapma olanağı sağlamak, onların ülkeye ve topluma yararlı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak, Ülkemizde, eğitim ve öğretim hizmetlerinin, en etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesine yardımcı olmaktır.

VAKFIN FAALİYET ALANLARI

Madde 2-b

Vakıf amaçlarına uygun olarak, Vakfın adını taşımak kaydıyla;

 1. Öğrencilerin barınması, beslenmesi, öğrenim görmesi için öğrenci yurtları, ilk, orta, lise, yüksek öğretim düzeylerinde okullar, eğitim ve öğretim kurumları, kurslar açabilir. Vakıf bu tesisleri kendisi işletebileceği gibi bunları Devlete, kamuya yararlı bir vakfa kiralayabilir, ya da bir bedel karşılığı veya gerektiğinde bedelsiz olarak devredebilir.
 2. Yüksek lisans dahil tüm öğrenim düzeylerindeki öğrencilere yurtiçi ve yurt dışı eğitim bursları verebilir, nakdi ve ayni yardımlarda bulunabilir.
 3. Araştırmalar, bilimsel çalışmalar yapabilir, yaptırabilir, yarışmalar düzenleyebilir, ödüller verebilir, bu işler için bütçesinde özel fonlar oluşturabilir.
 4. Seminer, konferans, panel, konser, sergi her türlü sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyebilir.
 5. Mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü yazılı ve görsel yayın yapabilir.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Madde 2-c

Vakıf  amacına ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını kiraya vermeye, satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, Vakıf  malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları  ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya,  Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya,  işbirliği yaptığı kuruluşlara ve eğitim ve öğretim kurumlarına nakdi  ve ayni yardımlarda bulunmaya,  yardım almaya , bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak , intifa, sükna, üst, rehin, gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirrmeye, Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf , mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri organları marifetiyle akdetmeye Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf, bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 3-a

Vakfın organları şunlardır:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

KURULLAR

Madde 3-b

Vakıf gerekli gördüğü konularda Yönetim Kurulu’nun kararıyla, kurul, alt kurul ve komisyonlar, jüriler oluşturulabilir. Bunlar Yönetim Kurulu’nun saptayacağı konularda ve sürelerde hizmet görürler.

GENEL KURUL’UN OLUŞUM ŞEKLİ

Madde 4-a

Genel Kurul “Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneğine kayıtlı üyelerden oluşur.

GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI

Madde 4-b

Genel Kurul ;

 1. Bu resmi senette belirtilen zamanda olağan;
 2. Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Vakıf üyelerinden en az beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
 3. Olağan Genel Kurul toplantısı her yıl en geç Mayıs ayında Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte yapılır.

Genel kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır.

GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ

Madde 4-c

Yönetim Kurulu Vakıf Resmi Senedine göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelere, toplantı gününden en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi imza karşılığı, iadeli taahhütlü mektup, elektronik posta gibi iletişim araçlarından en az biri kullanılarak bildirilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da ilk toplantıya çağrı araçları kullanılarak belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az otuz (30)  günden fazla olamaz.

GENEL KURULUN TOPLANTI USULÜ

Madde 4-d

Genel Kurul, toplam üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ise ikinci toplantıda, toplantı yeter sayısı toplam üye sayısının en az üçte biridir.

Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyları ile alınır. Eşitlik halinde Divan Başkanının oyu iki oy sayılır.

 Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile bir yazman seçilerek Divan Kurulu oluşturulur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir.

“Olağan ve olağanüstü toplantılarda yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, olağan toplantılarda hazır bulunan üyelerin en az beşte birinin yazılı önerisi ile resmi senet değişikliği, vakıf organları, vakfa yükümlülük ve sorumluluk getirecek konular dışında istenen konular gündeme alınabilir.

Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri gizli oylama ile seçilir. Diğer konulardaki kararlar ise açık oylama ile alınır. Gizli oylar Divan Başkanı tarafından,  mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.     

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Mazereti nedeniyle toplantıya gelemeyecek üye, Genel Kuruldan başka bir üyeyi vekil tayin edebilir. Ancak bir üyede birden fazla vekâlet toplanamaz. Tüzel kişinin üye olması halinde tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Kurulu tarafından imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 5

Genel Kurul Vakfın en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

 1. Yönetim Kurulunu seçmek ve Yönetim Kurulu’na uygun gördüğü hususlarda yetki vermek,
 2. Denetim Kurulunu seçmek,
 3. Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını incelemek aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 5. Vakıf için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması,  veya Vakfa ait mevcut taşınır ve taşınmaz malların satılması, Vakıf lehine taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvencelerin alınması, bina veya tesis inşa ettirmesi, geçerli banka kefaletlerinin kabul edilmesi, Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç alınması, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvencelerin verilmesi veya ayni haklar tesis ettirmesi iktisadi işletmeler şirketler kurulması kurulu olanlara iştirak edilmesi ile ilgili talepler hususunda Genel Kurul üye tam sayısının en az yarıdan bir fazlasının oyuyla karar alarak Yönetim Kurulu’na yetki vermek, Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerini karara bağlamak,
 6. Vakfın uluslararası faaliyette bulunması ve yurt dışındaki vakıf ve federasyonlara, birliklere katılması, üye olması, üyelikten ayrılması, işbirliği yapması konularında karar almak,
 7. Vakfın feshi konusunda karar almak,
 8. Gerektiğinde Vakıf  Resmi Senedi’nde değişiklikler yapmak,
 9. Vakfın faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Madde 6

Yönetim Kurulu beş asil ve beş yedek üye olarak, kendi üyeleri arasından Genel Kurulca 3 yıllığına seçilir. Bir kez seçilen üye yeniden Yönetim Kuruluna seçilebilir. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev bölüşümü yaparak başkan,  başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.        Yönetim Kurulu en az ayda bir kez, en az dört üyenin katılımıyla toplanır. Kararlar,  toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyları ile alınır.Eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır.

Başkanın olmadığı hallerde toplantıları başkan yardımcısı yönetir.

Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya daha fazlasının istifası ve başka sebeplerle boşalan üyeliklere yedekler arasından en fazla oy alan üyeler sırasıyla atanır. Bu durumda Yönetim Kurulu gerekliyse yeniden görev bölüşümü yapar.

Geçerli mazereti olmaksızın bir takvim yılı içinde aralıklı da olsa beş toplantıya iştirak etmeyen üyenin üyeliği kendiliğinden son bulur.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedek üyelerin de toplantıya katılımlarının sağlanmasına rağmen dört üyeden aşağıya düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 7

Vakfın temsil, idare ve icra organı olan Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

 1. Vakfı resmi senette belirtilen amaçlar doğrultusunda yönetmek,
 2. Vakfı temsil etmek ve bu konuda üyelerden bir veya birkaçına yetki vermek,
 3. Vakıf gelir gider hesaplarına ilişkin bütçeyi yapmak,
 4. Vakıf hizmetinde çalışacak personeli atamak ve ücretlerini tespit etmek,
 5. Vakıf gelirlerini nemalandırmak için gerekli usulleri tayin ve tespit etmek,
 6. Vakıf için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya vakfa ait mevcut taşınır ve taşınmaz malların satılması, vakıf lehine taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvencelerin alınması, bina veya tesis inşa ettirmesi/ettirilmesi geçerli banka kefaletlerinin kabul edilmesi, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç alınması, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvencelerin verilmesi, veya ayni haklar tesis ettirmesi iktisadi işletmeler şirketler kurulması kurulu olanlara iştirak edilmesi ile ilgili talepler hususunda konularda en az dört üyenin oylarıyla alacağı kararla Genel Kurul’a teklif götürmek, Genel Kurul’un verdiği yetkiden sonra bu iş ve işlemleri yapmak,
 7. Yurt içinde, yurt dışında şube veya temsilcilikler açmak,
 8. Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
 9. Vakıf resmi senedinin ilgili mevzuatın kendisine verdiği görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 10. Her faaliyet yılı sonunda Vakfın işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,
 11. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 12. Vakfın işlerinin düzenli olarak yürüyebilmesi, yönetimi, kadrolaşması ve faaliyetleri konusunda gerekli yönetmelikleri hazırlamak,
 13. Vakıf amacını gerçekleştirmek için bu resmi senette açıkça Genel Kurul’a bırakılmamış tüm konularda her  çeşit kararı almak ve uygulamak,
 14. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 15. Vakıf para ve evraklarını değerli belgeleri korumak, saklamak,
 16. Genel kurulca verilen yetki doğrultusunda tescil işlemlerini yapmak

VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 8-a

Vakfın kuruluş mal varlığı 1996 tarihine göre yapılan Vakıf Resmi Seneti Düzeltme Beyanına göre  “Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği” tarafından özgülenen 500.000.000 TL (Beş yüz milyon “Eski” Türk Lirası)’dir.

Vakıf işbu kuruluş malvarlığını yasal mevzuat çerçevesinde bağışlarla ve her türlü faaliyetlerle arttırabilir.

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 8-b

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir;

 1. Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen her türlü şartlı veya şartsız, ölüme bağlı ya da bağlı olmayan nakit, menkul mal, değerli evrak ve benzeri,  gayrimenkul mal bağışı, yardım ve vasiyetler,
 2. Vakfın edineceği taşınır ve taşınmaz mallar ile menkul kıymetlerinden elde edilecek kira, pirim, temettü, komisyon, faiz, gelir payı ve diğer gelirler ile bunların satışlarından sağlanacak değer artışları,
 3. Vakfın kuracağı veya katılacağı iktisadi işletmelerden, ortaklıklardan ve ortak girişimlerden elde edilecek gelirler,
 4. Yurtiçi ve dışı dernek, vakıf vb sivil toplum örgütleri, diğer benzeri uluslararası kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin tahsis edecekleri fonlar, bağışlar ve benzeri gelirler,
 5. Vakfın konusuyla ilgili araştırma, eğitim, yayın, konferans, panel vb faaliyetler ve geziler, şenlikler, festivaller, yayınlar ile her türlü toplantılardan elde edilecek gelirler,
 6. Üye aidatları,
 7. Diğer gelirler.

VAKFIN GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARFEDİLECEĞİ YERLER

Madde 9

Vakfın yıllık gelirlerinin yüzde seksen beşi (%85’i)  Vakfın amaçlarına, kalanı ise yönetim ve idame giderleri ile, yedek akçeye ve Vakıf mal varlığını artıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 10

Vakıf amaçlarından birini dahi gerçekleştirmek için yeterli olanaklara sahip olamaz hale gelmesi ve bu durumun düzeltilemez nitelikte olması halinde, Yönetim Kurulu’nun da önerisi dikkate alınarak Genel Kurul kararıyla Vakfın feshine karar verilebilir. Ancak bu durumda dahi Genel Kurulca vakfın imkanları toplanarak bu mal varlıklarının daha dar alanda kullanılarak amaçların kısmen de olsa hayata geçirilmesine hedeflenmek esastır. Genel Kurul’un fesih kararı alması durumunda fesih işlemleri için mahkemeye başvurulur. Vakfın tasfiyesi halinde mahkeme veya benzeri bir organın aksine bir kararı olmadıkça o tarihteki Yönetim Kurulu “Tasfiye Kurulu” haline dönüşür ve bu sıfatla tasfiyenin sonuçlanmasına kadar görevine devam eder.

Vakfın feshi, Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile vereceği yazılı teklif veya Genel Kurul’un üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ile Genel Kurul üye tam sayısının en az dörtte üçünün onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür. Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçlarından arta kalan mal ve hakları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne devredilir. “

VAKFIN TEMSİLİ

Madde 11

Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ile başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu genel veya belli hal ve konularda, belirleyeceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 12

Denetim Kurulu, Genel Kurul adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.   

 1. Genel kurulca, bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilecek üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.
 2. Vakfın amaçları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını, vakıf resmi senedinde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna sunar,
 3. Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetim kurulu başkanı veya üyelerinden biri davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.
 4. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, Vakfa ve Vakfa bağlı kuruluşlara ait her türlü bilgiyle, belge ve kayıtların vakıf yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi zorunludur.
 5. Mevzuatta Denetim Kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

VAKIF ÜYELİĞİ

Madde 13

Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği’nin üyeleri vakfın da üyeleridir. Bu Derneğin hukuki varlığını yitirmesi halinde dahi, vakıf üyesi olmuş bulunanların üyelikleri devam eder. Derneğin hukuki varlığını yitirmesinden sonra yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Vakfa üye alma ve üyelikten çıkarma, üyelik haklarıyla ilgili esaslar belirlenir. Yönetim Kurulu Vakıf üyeliğiyle ilgili işlemleri bu esaslar doğrultusunda yürütür. Vakıf, ayrıca yukarıda belirtilen yönetmelikte belirtilecek şartlarla onursal üyelikler verebilir.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 14

Vakıf resmi senedinde yapılacak değişiklikler; genel kurulda ayrı ayrı okunarak ve oylanarak yapılmakla birlikte; Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile vereceği yazılı teklif veya Genel Kurul toplantı sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ile Genel Kurul üye tam sayısının üçte ikisinin onayı ve yasal mevzuata uygun olarak gerçekleşir.

– Sarıyer Noterliği’nce düzenlenen 09.04.1996 tarih ve 9622 yevmiye numaralı “Düzenleme Şeklinde Süreyya Ağaoğlu Eğitim ve Öğretim Vakfı Resmi Senedi Düzeltme Beyanı” ile resmi senette belirtilen kuruculara ilave olarak Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği kurucu olarak katılmıştır.

VAKFIN KURUCULARI

Madde 15

Vakfın Kurucuları Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği’nin 26.03.1994 tarihli Genel Kurul kararı ile, Dernek adına görevlendirilen Dernek Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri; Mehmet Fahrettin Süer, Mete Ilgar, Meral Umut Akarçay, Fatma Handan Bozbağ, Muammer Özzeybek, Esat Ergene ve Gültekin Ağaoğlu, Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği’dir.

DENETLEME KURULU ÜYELERİ


Ali DİKMEN
(Üye)
İ.Selin NACAR ÖZTÜRK
(Üye)
Nihan TEKGÜVEN
(Üye)

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ


Züleyha KIRCAOĞLU
(Başkan)
Tevfik Kerem AKYOL
(Başkan Yardımcısı) 
Ergun AKIN
(Sayman)
Buşra ERAY
(Yazman)
Barış AKYILDIZ
(Üye)

YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI


Muammer ÖZZEYBEK
Candemir BERKMAN
Mete ILGAR
F. Mert KESKİN

KURUCU ÜYELERİ


Gültekin AĞAOĞLU
Gültekin AĞAOĞLU
F. Handan BOZBAĞ
M. Fahrettin SÜER
Muammer ÖZZEYBEK
Mete ILGAR
Meral Umut AKARÇAY
Esat ERGENE

YÖNETİCİLERİMİZ

YÖNETİCİLERİMİZ

 • Bergüzar Mine Saraçoğlu (Md.YRD)
 • İzzet Beşparmak (Md.YRD)
 • Muhsine Özkan (Yönetim Memuru)
 • Sevim Kılıç (Belletmen)