Kütüphane Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1– Bu Yönetmeliğin amacı Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği tarafından kurulacak ve donatılacak Süreyya Ağaoğlu Kütüphaneleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği tarafından kütüphane ortamının eğitim hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğundan yola çıkarak öğrencilerin faydasına sunulmak üzere ihtiyacı olan okul, halkevi, çocuk evi yurt ve Milli Eğitim Müdürlükleri ile yerel yönetimlerin önerebilecekleri alanlarda kurulacak kütüphaneleri kapsar.

DAYANAK

Madde 2- İşbu Yönetmelik Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği Tüzüğünün 3.maddesinin (c) fıkrasına ve 14.maddesinin (g) fıkrası ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Dernek                        :           Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneğini

Yönetim Kurulu         :           Dernek Yönetim Kurulunu

Yönetmelik                 :           Süreyya Ağaoğlu Kütüphaneleri Yönetmeliğini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME

Madde 4-Süreyya Ağaoğlu Kütüphaneleri Projesi için okul veya kurumlar/yerel yönetimler Derneğin internet sitesinde yer alan Kütüphane Kurulum ve Donatımı Talep Formunu doldurarak başvuruda bulunurlar. Kütüphane kurulum ve donatımı için seçilecek okul/kurum, talebin, Derneğimiz Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmesi ve uygun görülmesi ile belirlenir. Aynı zamanda Derneğimiz de uygun bulduğu okul veya kurumlara teklifte bulanabilir.

Madde 5-Dernek Yönetim Kurulu onayı ile talebi uygun görülen okul veya ilgili kurumlara Yönetmelik gönderilir. Yönetmeliğin okul veya kurum yönetimi tarafından uygunluğunun yazılı olarak bildirilmesi ile süreç başlar.

UYGULAMA

Madde 6-

 1. Kütüphanenin kurulması için ilgili üst makamların onayı gerekiyorsa, söz konusu onay ilgili okul/kurum müdürlüğü tarafından alınır ve Derneğe iletilir.
 2. Okul içerisinde kütüphanenin kurulacağı alanın/odanın ölçeklendirilmiş bir krokisi Derneğimize gönderilir. Proje ekibimiz tarafından bu kroki esas alınarak çocukların kütüphanede ders çalışmalarına, kitap okumalarına fırsat verecek şekilde bir yerleşim planı oluşturulur ve uygunluk onayı için okul/kurum müdürlüğüne iletilir. Proje süreci boyunca okul/kurum yönetiminin, amacı destekleyici ve denetleyici tutum içinde olması beklenir.
 3. Kurulan kütüphanedeki kitap, kitaplık, masa, sandalye, bilgisayar, yazıcı gibi tüm teslimatlar sadece kütüphanede kullanılmak şartıyla gönderilir ve okulun/kurumun demirbaş listesine kaydedilir. Bu demirbaşların kısmen veya tamamen başka bir kuruluşa devredilmesine, okul/kurum kütüphanesi dışında başka bir yerde kullanılmasına müsaade edilmez. Kütüphanenin başka bir alana taşınması okul/kurum yönetimi kararı ile gerekli görüldüğünde, proje kapsamında yer alan tüm parçaların eksiksiz olarak taşındığına ve yeni alanın kütüphane kurulumu için uygun (zemin, ışık, havalandırma açısından) olduğunda dair okul/kurum yönetimince Derneğimize söz konusu durumu bildirir yazı ve ilgili görseller (fotoğraf, video) iletilir. Dernek, yeni kütüphane yerinin uygun bulunmaması halinde, bağışı geri talep etme hakkını saklı tutar.
 4. Kütüphane duvarının rengi, ışıklandırma ve zemin kaplaması gibi detaylar okul/kurum yönetimi sorumluluğunda olup gönderilecek olan mobilyalarla uyum içinde olması ve bu konu ile ilgili Derneğin tavsiyelerinin okul/kurum yönetimince dikkate alınması beklenir.
 5. Kütüphane adı “Süreyya Ağaoğlu Kütüphanesi” olup kütüphane girişine bu ismin yazılı olduğu bir levha asılır.
 6. Kütüphanelerde bir Süreyya Ağaoğlu köşesi oluşturulur ve bu köşede kurucumuz Süreyya Ağaoğlu ve Derneğimizle ilgili görsel, yazı ve kitaplar sergilenir. Ayrıca Derneğimizi ve Süreyya Ağaoğlu’nu tanıtan kısa bir video ilgili okula gönderilir. Türkiye’nin öncü kadınlarından ve ülkenin ilk kadın avukatı olan Süreyya Ağaoğlu’nun rol model olarak öğrencilere tanıtılması ve Süreyya Ağaoğlu hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi konusunda okul/kurum müdürlüklerine tavsiyede bulunulur.
 7. Derneğimiz kütüphanelere uygun bulduğu sayıda kitap bağışında bulunur. Derneğimizce bağışlanacak kitapları belirlemek üzere, anlaşmalı olduğumuz yayınevlerinin kitap listeleri okul yönetimine gönderilir. Kitaplar Milli Eğitim Bakanlığının “Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği”nde belirtilen esaslara göre okul/kurum tarafından belirlenir ve Derneğe iletilir.
 8. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliğinde belirtilen kütüphane işleyişi usulüne uygun olarak Dernek tarafından bağışlanan kitaplara kayıt numarası verilmesi için okul veya kuruma aşağıdaki unsurları taşıyan kaşe gönderilir ve kitapların kaşelenmesi istenir.

“……İlköğretim Okulu/Lisesi/Kurumu Süreyya Ağaoğlu Kütüphanesi”

 1. Kütüphanelere okulun/kurum yönetiminin onayı dahilinde Dernek dışındaki bağışçılardan kitap bağışı kabul edilebilir.
 2. Kütüphanelere, Yönetim Kurulunun uygun bulması durumunda, eğitici çalışmalarda kullanılmak üzere kitap dışında malzeme bağışlanabilir.
 3. Kütüphanenin gelişimi için gereken destek Dernek tarafından olanaklar ölçüsünde sağlanır.
 4. Okul/kurum yönetimi kütüphanenin her zaman Derneğimizin incelemesine açık olduğunu kabul eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

Madde 7-Kurulum ve donatımı yapılacak Süreyya Ağaoğlu Kütüphanesi sayısı ve bağışlanacak kitap adedi Yönetim Kurulu tarafından bütçede ayrılan ödenek göz önüne alınarak tespit edilir.

İDARİ HÜKÜMLER

Madde 8- Bu Yönetmelikte sözü geçen kütüphane kurulumu ve donatımı konusunda son karar Yönetim Kuruluna aittir.

YÜRÜTME

Madde 9– Bu Yönetmelik hükümleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun 21.12.2020 tarih ve 18 sayılı kararı ile 9 madde ve …..sayfa olarak düzenlenerek kabul edilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

logo-green.png
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. No:4 ,
Sarıyer 34485 İstanbul
(0212) 276 11 35

Sanal Müze

Bizi takip edin

acik-acik-logo-pozitif.png
Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği - Tüm hakları gizlidir. Bu Web sitesi Digital Ambar Tarafından Yapılmıştır. © 2024.

Arama