SÜREYYA AĞAOĞLU ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ

SÜREYYA AĞAOĞLU HUKUK ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1

Bu Yönetmeliğin amacı, Süreyya Ağaoğlu Hukuk Ödüllerinin veriliş usul ve esaslarını belirlemektir.

“Süreyya Ağaoğlu Hukuk Ödülleri” Türkiye’nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu’nun anısını yaşatmak, genç kadın hukukçuları desteklemek, ülkemizde hukuk fakültelerinde okuyan kız öğrencilerin başarı düzeylerinin yükselmesine, onların çağdaş, demokratik ve laik hukukçular olarak yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla konulmuştur.

“Süreyya Ağaoğlu Hukuk Ödülleri” “ Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği” tarafından her öğretim yılı başında belirlenecek Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Hukuk Fakültelerini o öğretim yılında en yüksek dereceyle bitiren kız öğrencilere verilir.

DAYANAK

Madde 2

İşbu Yönetmelik Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği Tüzüğünün 3. maddesinin (b) fıkrasına, 14. maddesinin (g) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 3

Bu Yönetmelikte geçen;

Dernek : Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneğini

Yönetim Kurulu : Dernek Yönetim Kurulunu

Ödül : Süreyya Ağaoğlu Hukuk Ödüllerini

Fakülte : Devlet ve Vakıf Üniversitelerine bağlı Hukuk Fakültelerini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödüllerin Veriliş Şekli, Zamanı ve  Ödül Tutarı

Ödüllerin Veriliş Şekli ve Zamanı

Madde 4

a) Başarılı kız öğrencilerine ödül verilecek üniversite ve fakülteler her öğretim yılı başında Yönetim Kurulunca belirlenir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi her öğretim yılında bu fakülteler arasında yer alır.

b) Yönetim Kurulunca belirlenen fakülteleri en yüksek dereceyle bitiren kız öğrencilere ödül verilir. İlgili Fakülte Yönetimi  bu öğrencilere  ilişkin bilgileri başarı belgeleriyle birlikte Derneğe bildirirler.

c) Ödüllerin veriliş zamanı fakültelerin mezuniyet törenleridir. İlgili Fakülte Yönetimine ödüllerin veriliş sırasında Süreyya Ağaoğlu’nun öz geçmişinin okunması tavsiye edilir. Ödül alan kişilerin her biri için “Ödül Belgesi” düzenlenir ve bu kişiler isterlerse giriş aidatı ödemeksizin Derneğe üye olarak kaydedilir.

d) Süreyya Ağaoğlu Hukuk Ödülünü alan öğrenciler öğrenimlerine ara vermeden tezli yüksek lisansa başlarlar ise talepleri halinde kendilerine yüksek lisans bursu da verilebilir. Öğrenime ara vererek tezli yüksek lisans eğitimine başlayanlar için burs kararı Yönetim Kuruluna aittir.

Ödül Tutarı

Madde 5

Ödül tutarı her öğretim yılı başında Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilgili fakültelere bildirilir. Ödül sayısı işbu yönetmeliğin 4.maddesinin (a) fıkrası gereğince belirlenecek fakülte sayısı kadardır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İdari Hükümler – Yürütme-Yürürlük

İdari Hükümler

Madde 6

Bu yönetmelikte sözü edilen ödüllerin kapsamı konusunda son karar Yönetim Kuruluna aittir.

Yürütme

Madde 7

Bu yönetmelik Yönetim Kurulu tarafında yürütülür.

Yürürlük

Madde 8

İşbu madde ile 8 madde ve 3 sayfadan oluşan bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun 21.12.2020 tarih ve 18 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

Tevfik Kerem AKYOL
Yönetim Kurulu Başkanı

Bekir Aykut CİVELEK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Arif Nihat ALPSOY
Sekreter

Barış AKYILDIZ
Sayman

Ragıb Yüce UYANIK
Üye