6698 sayılı Kanun Uyarınca

Süreyya Ağaoğlu Eğitim ve Öğretim Vakfı

Bursiyer Aile Bireyleri Aydınlatma Metni


İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“Kanun”] md.10 uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Süreyya Ağaoğlu Eğitim ve Öğretim Vakfı [“Vakıf” veya “SAEÖV”] tarafından Vakıf’ın faaliyetleri kapsamında burs başvurusunda bulunan ve/veya burs başvurusu kabul edilen bursiyerlerin aile bireyleri olarak kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

SAEÖV tarafından burs verilmesi kapsamında burs başvurusunda bulunan bursiyer adayları ve/veya burs başvurusu kabul edilen bursiyerlerin aile bireyleri olarak sizlere ait olan ve aşağıda detaylı şekilde açıklandığı üzere, çeşitli yöntemler ile işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

  • SAEÖV ile paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileriniz [ad-soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, siz aile bireylerinin evli olup olmadığınız bilgisi], iletişim bilgileriniz [e-posta, cep telefonu numarası, adres, ikamet belgesi], eğitim ve mesleki deneyim bilgileriniz [öğrenim durumu, mesleği ve görevi, iş durumu], gelir bilgileriniz [aylık iş/emeklilik/diğer gelirleri], özlük bilgileriniz [sigortalılık statüsü], diğer bilgileriniz [ailenin geçim sorumluluğunun kime ait olduğu bilgisi, oturulan evin kendi eviniz/kira/lojman/yakın evi olması bilgisi, aile ikametgahı kira ise kira tutarı, ev size ait ise tapu kayıt belgesi sureti, aileye ait diğer gayrimenkul ve araç marka/model bilgisi ve araç tescil belgesi sureti], sağlık bilgileri [bedensel engelinin bulunup bulunmadığı bilgisi gibi],
  • Ailedeki diğer aile fertlerine ilişkin bilgiler [örneğin bursiyer aday ve/veya bursiyerlerin [varsa] kardeşlerinin ad-soyadı, doğum tarihi, kardeş sayısı gibi bilgiler].

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç ve Hukuki Sebepler ile İşliyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz; rızanız doğrultusunda [Kanun md.5/1] işlenmekte olup bunun yanında verilerinizin aşağıda sayılan amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmesi de söz konusu olabilir:

  • 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile sair mevzuat başta olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, vakıf yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi amacıyla [Kanun md.5/2-a ve 5/2-ç],
  • Vakfımız tarafından burs başvurusunda bulunan bursiyer adayının başvurusunun değerlendirilmesi ve/veya bursiyere sağlanan burs imkanlarından yararlanabilmesi amacıyla [Kanun md.5/2-e],
  • Temel hak ve özgürlükleriniz ihlal edilmemesi şartıyla, verilerinizin işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda [örneğin burs temin etmek için öğrenci seçme süreçlerinin yürütülmesi, burs sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla] [Kanun md.5/2-f],
  • Genel itibariyle bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekli olması halinde [örneğin bursiyer adaylarına burs temin edebilmemiz için ihtiyaç durumunuzu anlamak amacıyla siz aile bireylerine ilişkin ekonomik ve finansal bilgilere ihtiyaç duymamız] [Kanun md.5/2-e].

Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebeplerle, Kimlere Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz rızanız hilafına aktarılabileceği gibi [Kanun md.5/1], Kanun’un md.5/2 hükmü ile öngörülen sebeplerin varlığı halinde de üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. Buna göre;

  • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla mevzuatın gerektirdiği hallerde kişisel verileriniz yetkili adli merciler ile noterler gibi diğer resmi makamlara [Kanun md.5/2-ç],
  • Temel hak ve özgürlükleriniz ihlal edilmemesi şartıyla, Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği’nin [“Dernek” veya “SAÇDD”] Dernek Tüzüğü’nde de düzenlendiği ölçüde, SAÇDD ile Vakıf arasındaki iş birliği doğrultusunda Vakfımızın meşru menfaati bulunması halinde vakıf ve dernek faaliyetlerimizin en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla SAÇDD’ne [Kanun md.5/2-f],
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekli olduğu ölçüde ve Vakfımızın bursa kabul süreçlerini yürütmesi ve sonuçlandırılması amacıyla SAÇDD ile yürütülen iş birliği doğrultusunda oluşturulan bursiyer seçme komitesine, bursiyer seçme komitelerini oluşturan SAÇDD dernek üyeleri ve yönetim kurulu üyelerine [Kanun md.5/2-e],
  • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi [Kanun md.5/2-ç] ve temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemek kaydıyla meşru menfaatimiz doğrultusunda [Kanun md.5/2-f], kişisel verilerinizin yeterli ve gerekli şekilde korunması ve dijital altyapıların işletilmesi için kullanılan elektronik sistemlere ait altyapı sunucuları ile dışarıdan destek aldığımız yazılım firmasıyla,

kişisel verilerinizin ilgili kişi ve/veya makamlara aktarılması söz konusu olabilmektedir.

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanmakta?

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda fiziksel ortamda toplanabileceği gibi “Üye ve Bursiyer Takip Sistemi” adlı yazılım aracılığıyla doldurulan lise/lisans/yüksek lisans bursu başvuru formu ve form eklerinde sanal veya fiziki olarak teslimi istenilen tüm belgeler, bir veri kayıt sistemi dahilinde otomatik yahut otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kanun md.11 uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız ve anılan madde kapsamında sayılan diğer haklarınızın yerine getirilmesi için “Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. No:4 Sarıyer 34485 İstanbul” adresinden veya info@sacdd.org.tr adresi aracılığıyla Vakfımıza başvurabilirsiniz.